O škole

 • Budova naší školky - MŠ Vrchlického Beroun

  Budova naší školky - MŠ Vrchlického Beroun

 • Pohled do zahrady

  Pohled do zahrady

 • Z výletu

  Z výletu

 • Mikulášská ve školce

  Mikulášská ve školce

Mateřská škola je umístěna na předměstí města Berouna, zvaném Závodí. Průčelí budovy je situováno do ulice Vrchlického. Zahrada je za budovou a je chráněna před prachem i hlukem. Je dobře vybavena pro celoroční pobyt a rozvoj pohybových dovedností dětí.

Kapacita školy je 70 dětí, které jsou rozděleny dle věku do tří tříd. Mateřská škola zaměstnává 6 učitelek a 3 správní zaměstnance. Celodenní stravování zajišťuje kuchyně v budově školy. Od roku 1994 pracujeme jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Výhodou uspořádání školy je, že se všechny děti znají navzájem a stejně tak znají všechny zaměstnance, kteří pracují v mateřské škole. Působíme jako jedna velká rodina.

Svět je plný záhad, divů...

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: “Svět je plný záhad, divů, které jsme dřív neznali…“ Objevujeme svět, který je z pozice dětí záhadný, proměnlivý, nesrozumitelný, tajemný a žádoucí. Jednotlivé třídy z něj čerpají při přípravě třídních vzdělávacích programů. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Spolupracujeme se ZŠ, SPgŠ, PPP, MŠ Tovární, plaveckou školou a Domovem pro seniory T. G. M. Dále využíváme služby školského poradenského pracoviště při 2. ZŠ a MŠ Preislerova, klinické logopedky či preventivního programu při oční klinice.

Jak se učíme…

Cílem naší práce je poskytnout dětem možnost žít v kolektivu vrstevníků pod přátelským a odborným vedením učitelek i celého kolektivu školy. Přihlížíme k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte a využíváme své odborné znalosti k rozvíjení tělesných,sociálních, citových, estetických a rozumových schopností dětí.. Připravujeme dítě na začlenění se do skutečného života. Naše děti budou žít ve světě otevřeném, plném proměn, budou potřebovat takové schopnosti a dovednosti, které jim umožní jít životem samostatně, rozhodovat se, nést vlastní odpovědnost a uplatnit se na trhu práce. Prožívat život bohatý, spokojený a úspěšný. Každý si napříště musí v tomto světě najít své místo. Snažíme se dětem vytvářet příjemné a stimulující prostředí. Zprostředkováváme mu zkušenost, že i svět mimo rodinu je přátelský. Usnadníme mu vstup mezi generační druhy, s nimiž bude do budoucna žít a pracovat, hledat si své přátele a partnery pro život.

Vzdělávací činnosti vychází z přímých zážitků dítěte, ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Preferujeme pedagogický styl prožitkového učení. U dětí odkladem školní docházky využíváme“ Koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou Mgr.Mileny Štěchové. Pro všechny děti připravujeme plán nadstandardních aktivit.

Quick.CMS logo Mellody Design - logo